Creació d'una planta de biogàs

Torna a Notícies
Image

Creació d'una planta de biogàs utilitzant residus d'un escorxador de porcí i estratègies innovadores per a la posterior utilització dels gasos generats

    Mitjançant el present Grup Operatiu de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles es planteja el projecte que porta per títol Estudi tècnic i econòmic per a la creació d'una planta de biogàs utilitzant residus d'un escorxador porcí i estratègies innovadores per a la posterior utilització dels gasos generats.

  • Objectiu: El present projecte té com a finalitat l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica d'una futura planta de biogàs que empri com a matèria primera part dels residus i subproductes generats en un escorxador. Amb el biogàs generat es pretén contribuir a l'autoconsum tèrmic de la instal·lació. Addicionalment planteja com a estratègia innovadora una possible recuperació de CO2 contingut en el biogàs per reutilitzar en el procés productiu. Per a la consecució d'aquests objectius es planteja la col·laboració amb un centre d'investigació, encarregat de l'estudi del potencial de biogàs dels residus de Mafrica, i una empresa energètica, encarregada de materialitzar el projecte. Descarregar fitxa de resultats
  • Conclusions: Els subproductes generats en el procés productiu són biodegradables i tenen un alt potencial de generació de biogàs amb un alt contingut en metà. La gestió dels subproductes en una planta de biogàs permet un estalvi econòmic de cost de gestió externa de residus. El biogàs generat permet a més cobrir gran part de la demanda d'energia tèrmica de l'escorxador, reduint l'actual dependència amb els combustibles fòssils.
  • Període: 02/2019 al 09/2019
  • Ajut: Plantejament i redacció de Projectes Pilot Innovadors per part dels Grups Operatius de l'Associació Europea per a la innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Amb el suport de:

Image